INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Integrált településfejlesztési stratégia

A Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt – szakmai szempontból meghatározó jelentőségű szerepet játszott az integrált településfejlesztési stratégiák – előző nevükön integrált városfejlesztési stratégiák – magyarországi bevezetésében (2007). Ugyanilyen meghatározó szerepe volt a Városfejlesztés Zrt-nek és vezetőinek – igazgatósági elnökének, vezérigazgatójának, illetve fejlesztési igazgatójának – abban a másfél évtizedes előkészítő folyamatban, amelynek olyan eredményei születtek a városfejlesztésben, amelyekhez hasonlókat az EU-ba Magyarországgal egy időben vagy utána belépett országok nem tudtak felmutatni. Az említett eredményekre támaszkodva épülhetett be az IVS-re és az ITS-re vonatkozó szakpolitikai iránymutatásba már bevált gyakorlatként (Városrehabilitációs kézikönyv, 2007; Városfejlesztési kézikönyv, 2009)  az a SCET Magyarország Városfejlesztő Rt által európai minták alapján kialakított, és Budapest IX. kerülete, a Ferencváros után Magyarország vidéki városaiban is sikeresen alkalmazott operatív városfejlesztési tervezési és megvalósítási eszköztár, amely már a 2004-es EU csatlakozásra történő felkészülést szolgáló utolsó PHARE program részévé, és ezáltal 2004-től az ERFA támogatásaival megvalósuló városrehabilitációs és városfejlesztési beavatkozások tervezésének előírt elemévé vált, mint például a komplex városfejlesztési akciók megvalósításának alapjául szolgáló akcióterületi tervek készítése. Ennek a folyamatnak az előzményei a Városfejlesztés Zrt (SCET Magyarország Városfejlesztő Rt) 1997 évi megalapítása előtti fél évtizedes időszakra – az alapító elnök-vezérigazgató és fejlesztési igazgató (aki 2007 óta a társaság vezérigazgatója) munkásságára – nyúlnak vissza. Ennek a fél évtizednek a városfejlesztés tervezése szempontjából az egyik legnagyobb jelentőségű eredménye Budapest rendszerváltozás utáni első városrehabilitációs programjavaslatának megalkotása volt 1993-ban „Budapest reneszánszáért” címmel, ami a Bajnai László által vezetett, a jelenlegi budapesti főépítész, Erő Zoltán részvételével működő munkacsoport valósított meg, és amit egy éves előkészítő munkát követő közgyűlési vita után 1037/1994. (IX. 15.) Főv. Kgy. h. számú határozatával hagyott jóvá egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés.

Integrált településfejlesztési stratégia

Integrált településfejlesztési stratégia

Az integrált településfejlesztési stratégia készítésében és a városfejlesztésben több mint húsz éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező Városfejlesztés Zrt Budapest Főváros kerületei, Magyarország megyei jogú városai, magyarországi, illetve külföldi kis- és közepes városok, megyeszékhelyek és járásszékhelyek számára 20 városfejlesztési stratégiát, integrált városfejlesztési stratégiát és integrált településfejlesztési stratégiát készített az elmúlt 20 évben.

A fent említett szakmai alapok tették lehetővé, hogy a reálgazdaságba csatornázott, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott európai uniós támogatások között már a kezdetektől fogva szerepelhetett a településrehabilitáció, településfejlesztés támogatása a legkorszerűbb európai normáknak megfelelő bevált hazai gyakorlatban alkalmazott módszertanra és eszközökre építve. Ezzel a szakmai alapozással indulhatott el az önkormányzatok komplex településfejlesztési tevékenységének európai uniós vissza nem térítendő forrásokkal töténő támogatása azon a pályán, amely az utolsó PHARE Program, mint előcsatlakozási alap, kezdeti néhány tízmilliárdos keretéről a 2014-2020 fejlesztési időszakra már a Terület és Településfejlesztési Operatív Program több mint ezer milliárd forintos keretévé nőhette ki magát, ami egyedülálló jelenség a 2004-ben, illetve később csatlakozott volt szocialista országok komplex városfejlesztésre fordítható támogatási kereteihez képest.

Az alábbiak és a referenciák a módszertan és az eszköztár mellett egyúttal ennek a Városfejlesztés Zrt meghatározó jelentőségű szakmai közreműködésével lezajlott folyamatnak a történetét is áttekintik a Városfejlesztés Zrt stratégiai tervezési tevékenysége és referenciái tükrében.

Az integrált településfejlesztési stratégia készítése és az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során az önkormányzatok középtávra (7-8 évre) vetítik előre a települések városfejlesztési tevékenységeit.

A Városfejlesztés Zrt meghatározó jelentőségű szerepet töltött be az integrált városfejlesztési stratégia és az integrált településfejlesztési stratégia, mint a településfejlesztés megvalósítás orientált stratégiai tervezési eszköze, bevezetésének szakmai megalapozásában, előkészítésében, módszertanának kidolgozásában, megvalósítási eszközeinek kialakításában és megismertetésében.

A rendszerváltás után, az 1990-es évek végén és a 2000-es évek folyamán, a szakpolitikai iránymutatás megjelenése előtt a Városfejlesztés Zrt készítette az első középtávú (7-10 évre szóló), stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentumokat. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város (1998-1999), Pécs Megyei Jogú Város (1998-1999), Mosonmagyaróvár (1999-2000), Keszthely (1999-2000), Dabas (2000), Fülek (2004), és Cegléd (2005) számára készített tervezetek meghatározták a középtávon tervezett komplex városfejlesztési akciók valamint a megvalósításukra alkalmas városfejlesztő társaságok jellemzőit.

Zalaegerszegen és Mosonmagyaróváron az említett tervezetek alapján az önkormányzatok létrehozták saját városfejlesztő társaságukat, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Rt-t és a MOVINNOV Kft-t. A Városfejlesztés Zrt által készített középtávú városfejlesztési tervek alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata már 2002-re megvalósította a termálvíz hasznosítására épülő gébárti élményfürdő első ütemét, és még Magyarország EU csatlakozása (2004) előtt befejezte a városrehabilitáció első szakaszát belváros északi részében. Őket a következő években újabb, a Városfejlesztés Zrt által készített, a középtávú fejlesztéseket meghatározó, tervezetben előrevetített beavatkozások megvalósítása követte. A Városfejlesztés Zrt által készített, említett tervezet alapján Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Városfejlesztés Zrt társaságalakítási javaslatának megfelelően kialakított városfejlesztő társaságával, a MOVINNOV Kft-vel – mint a városfejlesztés szervezeti eszközével – már Magyarország EU csatlakozása előtt megvalósította a Lajta kert elnevezésű új városrészt. A városközpont melletti új kertváros megvalósítása fontos mérföldkő volt. Bebizonyította, hogy működő helyi gazdaság esetén kisebb vidéki városban is eredményesen alkalmazható a Városfejlesztés Zrt által a nyugat-európai – francia – minta hazai adaptálásával kialakított, a Középső-Ferencváros budapesti, nagyvárosi környezetében és a zalai megyeszékhely fejlesztése során nagyobb vidéki városban már bevált operatív városfejlesztési eszköztár egy komplex városfejlesztési akció megvalósítása során. Másrészt azt is megmutatta, hogy Budapesten kívül is, egy kisebb vidéki város helyi gazdaságának piaci közegében is, lehetséges pénzügyi szempontból nyereséges városfejlesztési akció végrehajtása megfelelő funkcionális program és fizetőképes kereslet esetén. A mosonmagyaróvári Lajta kert kertváros megvalósítása során elért nyereség több mint 200 millió Ft volt a 2000-es évtized első éveiben.

A Városfejlesztés Zrt eredményei találkoztak azokkal az európai uniós közpolitikai törekvésekkel és magyarországi megjelenésükkel, amelyek a Lipcsei Charta deklarálásában is megnyilvánultak, és azt célozták, hogy az EU városai megvalósítás orientált, integrált szemléletű stratégiai tervezési eszközhöz jussanak. Ezért 2007-ben, a városfejlesztés szakpolitikai felügyeletét gyakorló minisztérium – Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – felkérésére a Városfejlesztés Zrt jelentős szerepet vállalt az integrált városfejlesztési stratégiák – későbbi elnevezésük szerint integrált településfejlesztési stratégiák – készítésének módszertanára vonatkozó szakpolitikai iránymutatások kidolgozásában. Az említett szakpolitikai iránymutatások, a 2007-es VÁROSREHABILITÁCIÓ 2007-2013-BAN, Kézikönyv a városok számára és a 2009-es VÁROSFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV – MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS teremtette meg a tartalmi szempontokat jogszabályi erővel megfogalmazó 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet integrált településfejlesztési stratégiákra vonatkozó előírásainak szakmai alapjait.

A 2008-tól kezdve készített integrált városfejlesztési stratégiák feladata volt a 2007-2013 fejlesztési időszak településfejlesztési tevékenységeinek megalapozása is. Ennek megfelelően, a Városfejlesztés Zrt akkor már évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján az általa készített integrált városfejlesztési stratégiák jelentős fejlesztések megvalósítását indították el. A Városfejlesztés Zrt által Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata részére készített integrált városfejlesztési stratégiában (2009-2010) előrevetített akcióterületi beavatkozások eredményeként folytatódott a Belső-Ferencváros rehabilitációja, és valósult meg a József Attila Terv szociális városrehabilitációs kiemelt projektje. A Szécsény Város Önkormányzatával folytatott szakmai együttműködésnek köszönhetően a Szécsény számára készített IVS-ben (2008) tervezett akcióterületi tervek megvalósításának eredményeként megújult a történelmi városmag, Észak-Magyarország legkompaktabb építészeti öröksége, majd elindult a városközpont szociális rehabilitációja. Helyi vélemény szerint Szécsény néhány év alatt 30 évet lépett előre a Városfejlesztés Zrt szakmai tevékenységének köszönhetően. Mosonmagyaróváron (2008-2009) a Városfejlesztés Zrt által készített integrált városfejlesztési stratégia alapján valósult meg a mosoni belváros rehabilitációja. Salgótarjánban (2008) az IVS alapján elindult a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, és megvalósult az acélgyári városrész szociális városrehabilitációjának első üteme. Törökbálinton az IVS (2008) hatására elindult a városközpont rehabilitációjának előkészítése. Balassagyarmaton elindult a Városfejlesztés Zrt közreműködésével készített IVS (2008) által előrevetített városrehabilitációs akcióterületi terv végrehajtása, és megvalósult a városközpont rehabilitációjának első üteme. Balatonföldvár integrált városfejlesztési stratégiája szakmailag megalapozta a város Balaton-parti fejlesztéseit. A Városfejlesztés Zrt Üllő Város Önkormányzata részére készített integrált városfejlesztési stratégiája (2009) több európai uniós költségvetési ciklusra meghatározta a néhány évvel korábban városi rangot kapott település XXI. századi urbanizációját előmozdító komplex városfejlesztési tevékenységet. A Vác számára készített IVS (2010) hosszabb távra meghatározta a település városfejlesztési tevékenységét. Üllő Város Önkormányzata az IVS-ben előre vetített akcióterületi fejlesztések közül a 2007-2013 időszakban megvalósította a városi rangnak megfelelő új városközpont kialakítását, és megépítette az új Városházát. 2010 után Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére készítette el a Városfejlesztés Zrt az integrált városfejlesztési stratégia felülvizsgálatát (2011), amely új korszakot nyitott a település komplex városfejlesztési céljainak megfogalmazására és megvalósítására irányuló tevékenységben. A kirajzolódó fejlesztési tendenciák előrevetítésével már a 2014-2020 fejlesztési időszak szemléletét, hazai és európai uniós városfejlesztési törekvéseit, alapelveit érvényesítette, és előrevetítette a megyei jogú város 2014-2020 időszakban, és azon túl megvalósuló komplex városfejlesztési tevékenységének legfontosabb területeit és irányait. Ezáltal szakmai szempontból megalapozta a 2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott integrált településfejlesztési stratégiát is.

A 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet megjelenését követően a Városfejlesztés Zrt mindenekelőtt a megyei jogú városok fejlesztésére összpontosította erőfeszítéseit, amelyek megalakulása óta Magyarország városfejlesztési eszköztárának folyamatos fejlesztésére irányulnak. Ennek eredményeként készült el Magyarország első integrált településfejlesztési stratégiájaként Szombathely Megyei Jogú Város Integrált településfejlesztési Stratégiája. Az elsőként elkészült ITS eredményeként például Szombathelyen valósultak meg a 2014-2020 fejlesztési időszak és a Modern Városok Program első komplex városfejlesztési beavatkozásai is a Szent Márton Terv keretében, elindult a város több mint 300 hektáros új ipari területének kialakítása, a fenntartható fejlődés érdekében megújításra, fejlesztésre kerül a város úthálózata, zöldfelületei, megújulnak, az ITS-el összhangban épülnek, illetve valósultak meg új közcélú létesítményei. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére készített integrált településfejlesztési stratégia által tervezett akcióterületi tervek keretében előrevetített beavatkozások megvalósításának eredményeként a város a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható fejlődés pályájára állhat a következő évtizedben. Az ITS-ben foglaltak alapján elindult a város ipari területének nagy léptékű fejlesztése az M7 autópálya mentén, új lendületet kapott a városközpont rehabilitációja, és megkezdődött az új déli elkerülő út megvalósításának előkészítése. Az integrált településfejlesztési stratégia alapján kidolgozott Modern Városok Program fejlesztései keretében sportcsarnok és uszoda épül, új funkciót kapnak a megújításra kerülő történelmi városközpont műemlék épületei. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére készített integrált településfejlesztési stratégia feltárja a nógrádi megyeszékhely társadalmi, gazdasági szempontból fenntartható fejlődésének súlyos kihívásait, és komplex stratégiai javaslatot fogalmaz meg megválaszolásukra. A megyei jogú városok fejlesztésére a Nemzetgazdasági Minisztériummal szoros együttműködésben, közvetlenül a minisztérium által végzett minőségbiztosítás mellett, 2013-2014 folyamán készített integrált településfejlesztési stratégiák más módszertani célokat is teljesítettek. A megyei jogú városok és térségeik fejlesztési területeit és irányait meghatározva irányt mutattak a megyei területfejlesztési tervek kidolgozásához, és igazodási pontokat teremtettek a megyén belüli többi járásszékhely, illetve kisebb város ITS-ének kidolgozásához. Ezzel kialakultak a szakmai alapjai annak, hogy a 23 megyei jogú város esetében kipróbált és bevált módszertan a kisebb városokhoz igazított egyszerűbb minőségi és mennyiségi követelményeinek megfelelően 2015-től megtörténhessen 142 járásszékhelyi szerepet betöltő kisebb város integrált településfejlesztési stratégiáknak a kidolgozása, mozgósítva a területfejlesztési szakértői piac apraja- nagyját a hirtelen jelentkezett nagy tömegű feladat rövid határidőre történő elvégzése érdekében. A megyei jogú városok nyomdokain haladva, az általuk kitaposott úton ez már elvégezhető volt a korábban kialakult területfejlesztési szakértői rutin alkalmazásával.

Ugyanakkor a Városfejlesztés Zrt által egy kisebb város, a budapesti agglomerációba tartozó Üllő, részére az említett járásszékhelyi program finanszírozási forrásai nélkül, az önkormányzat önálló döntése alapján készített ITS az említett nyugat-dunántúli megyei jogú városi integrált településfejlesztési stratégiákéhoz hasonló horderejű eredményeket hozott. A benne előrevetített ipari munkahelyteremtő fejlesztések hasonló horderejűek a szombathelyihez és a nagykanizsaihoz.  Az üllői ITS Budapest keleti kapujában, a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől hét percre, Budapest városközpontjától fél órára, az Üllői út menti sávban elterülő VIII., IX., X., XVIII., XIX. kerületi lakótelepektől 20-30 percre tervezett, több mint 400 hektáros ipari terület szabályozási és operatív városfejlesztési eszközökkel történő kialakítását indította el. Budapest keleti kapujában, a repülőtér közvetlen közelében, autópálya csomópont mellett, nemzetközi vasúti fővonal mentén az új ipari terület egyaránt lehetőséget biztosít arra, hogy az itt letelepíthető, nagy hozzáadott értéket előállító, világpiaci szinten versenyképes korszerű ipari termeléshez kapcsolódva hasznosulhasson a Magyarország Fővárosában felhalmozódott tudás tőke valamint a Budapest és térsége keleti részeiben koncentrálódó, rendelkezésre álló munkaerő is.

Az ITS alapján elkészültek az új ipari terület megvalósítását lehetővé tevő településrendezési eszközök, a helyi vállalkozásokkal együttműködésben elindult az új úthálózat kialakítása és a tervezett ipari területek megvalósításának előkészítése.


Referenciák

 • „BUDAPEST RENESZÁNSZÁÉRT” JAVASLAT BUDAPEST VÁROSREHABILITÁCIÓJÁNAK PROGRAMJÁRA (1993)

  A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, Dr Bajnai László vezetésével, Erő Zoltán budapesti főépítész részvételével 1993-ban készített, a Főváros Közgyűlése által 1994-ben jóváhagyott városfejlesztési programjavaslat a rendszerváltozás után készített korábbi dokumentumok szemléletével gyökeresen szakítva az operatív városfejlesztés bevált európai gyakorlatának és az Európai Közösségek akkori tagállamai közül a kontinentális európai országok jogrendszerének, ...
 • Integrált Városfejlesztési és Településfejlesztési Stratégia készítése

  A Városfejlesztés Zrt minden városi kategória számára készített integrált városfejlesztési stratégiát a 2007-2013 fejlesztési időszakban az akcióterületi tervek stratégiai szintű megalapozása érdekében. A Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készültek el a későbbiekben a jogszabályban integrált településfejlesztési stratégiának nevezett integrált városfejlesztési stratégiákra – IVS – vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, a 2007-es, Városrehabilitáció 2007-2013, ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SZOMBATHELY

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - SZOMBATHELY
  2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot. 2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását. Weboldal: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/koncepciok-tervek/telepulesfejlesztes/ Integrált Településfejlesztési Stratégia ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – NAGYKANIZSA

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - NAGYKANIZSA
  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A Településfejlesztési Koncepció és az ITS a szakmai alapja a következő városfejlesztési és településrendezési dokumentumoknak: Integrált Területi Program (ITP) Akcióterületi Terv a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére Akcióterületi Terv ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – ÜLLŐ

  A Városfejlesztés Zrt által Üllő Város Önkormányzata megbízásából készített Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – feladata többek között az új településrendezési eszközök megalapozása valamint a gazdasági szempontból fenntartható fejlődés elősegítése volt. Üllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája többféle akcióterületi terv előzetes változatát tartalmazza az ITS stratégiai célkitűzéseinek valóra váltása érdekében. Az ...
 • INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SALGÓTARJÁN

  INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - SALGÓTARJÁN
  2014-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia alapozza meg az alábbi városfejlesztési dokumentumokat: akcióterületi tervek az új városközpont kialakítására, a “zöld város” megvalósítására, a szociális városrehabilitációs ...
 • Városfejlesztési kézikönyv – Második, javított kiadás

  Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Budapest VII. ker. Erzsébetváros

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján került kidolgozásra és megvalósításra ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Mosonmagyaróvár

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Moson városrész funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi terv. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3752
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Üllő

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Üllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Üllő városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Szécsény

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Szécsény történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Törökbálint

  A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Törökbálint Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Törökbálint történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Balatonföldvár

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Balatonföldvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának első változatát, majd 2010-ben a másodikat a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3610
 • Városrehabilitáció 2007-2013-ban

  A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városrehabilitáció és a városfejlesztés tervezési módszertanára és megvalósítási eszközeire vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével. A Városfejlesztés Zrt által kialakított, és a magyarországi ...
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia – Salgótarján Megyei Jogú Város

  A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára, ...
 • A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG OPERATÍV FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A 2003 júniusában elkészült Stratégia után a nyár végén és az ősz folyamán készítette el a Városfejlesztés Zrt a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programjának II. részét, az Operatív Fejlesztési Programot. A Stratégia és a stratégiai fejlesztési terv a kistérség fejlesztésének egyik stratégiai céljaként fogalmazta meg a szécsényi történelmi városmag rehabilitációját, ami ...
 • INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – NAGYKANIZSA

  A Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014-2015). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és ...
 • INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – SZOMBATHELY

  A Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – NAGYKANIZSA

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - NAGYKANIZSA
  2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – SALGÓTARJÁN

  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - SALGÓTARJÁN
  2014-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – kidolgozásával összehangolva. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – célja Szombathely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható ...
 • A BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
  A kistérségi társulás megbízásából 2003. júliusában készült el a Bátonyterenyei kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja “I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- ...
 • A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

  A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
  A kistérségi társulás megbízásából 2003. júniusában készült el a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja “I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- ...

Kapcsolódó szolgáltatások