Dr. Bajnai László legújabb tanulmánya a jó településfejlesztés ismérveiről szól. „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című megalapozó jellegű mű 2020 júliusában jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet (www.uni-nke.hu) gondozásában, az NKE tudásportáljánA jó önkormányzás mérése – elvi, módszertani és működési megalapozás” című kötetben (szerkesztette: Gáspár Mátyás és Belényesi Emese)

A megjelent könyvfejezet a településfejlesztés ismertetőjegyeit különböző aspektusokból vizsgáló három, három részből álló tanulmánysorozat első részeként készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Kiemelt Kutatóműhelyének keretében, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című, KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében végzett kutatások eredményeként. A kézirat 2018-ban készült, az elektronikus megjelenés előtti utolsó simítások 2020 első félévében történtek. 2020 végéig a tanulmány-sorozat többi része is felkerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudásportáljára. A következő könyvfejezet, „A településfejlesztés támogatása a jelen és jövő technológiáival” című, hiánypótló tanulmány (25 oldal) várhatóan néhány héten belül olvasható lesz „A jó önkormányzás technológiai háttere a digitális transzformáció korában” című kötetben, (ISBN 978-963-498-174-9)

A három tanulmánykötet azokat az eredményeket jeleníti meg a jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés lehetőségeinek széles spektrumán belül, amelyek a Jó Önkormányzat – a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens önkormányzati menedzsment jellemzőinek meghatározásával foglalkozó Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásainak keretében körvonalazódtak 2018-ban. A kutatómunka három pillér – a Teljesítmény, a Menedzsment és a Technológia – köré szerveződött. A kutatás szervezésének e sajátos tematikus megközelítését az a törekvés adta, hogy tudományosan és módszertanilag megalapozza az önkormányzatok stratégiai és operatív szintű döntési és menedzselési képességeinek fejlesztését, a közigazgatásszervezési, közszervezési, államtudományi területen folyó, kapcsolódó egyetemi alap- és mesterképzés, továbbá a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában, a közigazgatási továbbképzési rendszerben történő egyetemi oktatás, valamint a közigazgatási és közszervezési gyakorlat szervezés- és vezetéstudományi szakmai és módszertani támogatását. Különös jelentőséget ad a kutatásnak, hogy a jelenlegi időszak, az Európai Unió 2021 január 1-i dátummal hatályba lépő, hét plusz két évre, vagyis összesen kilenc évre szóló Többéves Pénzügyi Kerete, és annak előkészítése az önkormányzatok mennyiségi és minőségi szempontból megfelelő teljesítményéhez az új és az örökölt kihívások megválaszolására alkalmas tudást és szakmai kompetenciákat, menedzsment módszereket, eszközöket, valamint azok rendeltetésszerű, professzionális használatát lehetővé tevő képességeket igényel, és a kínálkozó új technológiáknak a jó önkormányzat rendszerébe illeszkedő, a közjót szolgáló, eredményesség- és hatékonyságnövelő alkalmazását teszi szükségessé. A három pilléren belül Dr. Bajnai Lászlónak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszéke tudományos főmunkatársának, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatójának, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetőjének kutatásai és tanulmányai képviselik a településfejlesztés témakörét, ami a 2021-2027 időszakban is az önkormányzatok tevékenységének, illetve a települési szinten történő állami szerepvállalásnak az egyik legfontosabb területe lesz. A kutatás Teljesítmény pillére keretében készült „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című megalapozó jellegű mű, a Technológia pillér részeként a „A településfejlesztés támogatása a jelen és jövő technológiáival” című, hiánypótló tanulmány.

A kutatási projekt zárórendezvényéről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján olvasható rövid tudósítás a Jó Önkormányzat településfejlesztési dimenziójával kapcsolatban a következőket emeli ki. „A jó önkormányzás fogalmától elválaszthatatlan a jó településfejlesztés”- hangsúlyozta Bajnai László. Az NKE tudományos főmunkatársa értelmezésében a jó településfejlesztés lényege, hogy megfelel a céljának. „A tervszerű településfejlesztés nem csak szükséges, hanem lehetséges is”- vélekedett a településfejlesztésről szóló összegzésében.

Dr. Bajnai László - A Jó Településfejlesztés

Dr. Bajnai László – A Jó Településfejlesztés

(Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/26/onkormanyzatok-a-kivalosag-fele; Szöveg: Fecser Zsuzsanna; Fotó: Szilágyi Dénes)

A megjelenő könyvfejezetek a tudományos eredményekre és a bevált gyakorlatokra támaszkodva részletesen, és a nem mérnöki képzettséggel rendelkező olvasók, közigazgatás- és államszervezési szakemberek számára is világosan és érthetően mutatják be, hogyan határozhatóak meg azok a teljesítmények értékelése során számonkérhető célok, amelyeknek a jó településfejlesztésnek meg kell felelnie, és melyek azok a nélkülözhetetlen eszközök, módszerek, kompetenciák, amelyek ezt a digitális forradalom korszakában is lehetségessé teszik a koncepcionális, a stratégiai és az operatív településfejlesztési döntések előkészítése, meghozatala és végrehajtása során, hogy ezáltal megvalósulhasson a tervszerű településfejlesztés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványaiban 2020-ban, illetve 2021-ben megjelenő három említett tanulmány olyan tudást ad át, amely segítségére lehet mindazoknak, akik önkormányzati vagy állami szakemberként tervszerű településfejlesztéssel szeretnének válaszolni a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható urbanizáció kihívásaira.

Mohai V. Lajos