A jó településfejlesztési terv, településrendezési terv, fenntartható városfejlesztési stratégia és városfejlesztési program megfelel  a jó településfejlesztés ismérveinek. A jó településfejlesztés és településtervezés ismérveiről szól Dr. Bajnai László megalapozó jellegű tanulmánya, a „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című mű, amely 2020 júliusában jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet (www.uni-nke.hu) gondozásában, az NKE tudásportálján „A jó önkormányzás mérése – elvi, módszertani és működési megalapozás” című kötetben (szerkesztette: Gáspár Mátyás és Belényesi Emese).

A megjelent könyvfejezet a településfejlesztés ismertetőjegyeit különböző aspektusokból vizsgáló tanulmánysorozat első részeként készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Kiemelt Kutatóműhelyének keretében, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című, KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében végzett kutatások eredményeként. A másik tanulmány, „A településfejlesztés támogatása a jelen és jövő technológiáival” című hiánypótló munka „A jó önkormányzás technológiai háttere a digitális transzformáció korában” című kötetben (ISBN 978-963-498-174-9) olvasható.

A tanulmánykötetek azokat az eredményeket jelenítik meg a jó kormányzást és a jó önkormányzatot megalapozó közszolgálat-fejlesztés lehetőségeinek széles spektrumán belül, amelyek a Jó Önkormányzat – a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens önkormányzati menedzsment jellemzőinek meghatározásával foglalkozó Ludovika Kiemelt Kutatóműhely kutatásainak keretében körvonalazódtak 2018-ban. A kutatómunka három pillér – a Teljesítmény, a Menedzsment és a Technológia – köré szerveződött. A kutatás szervezésének e sajátos tematikus megközelítését az a törekvés adta, hogy tudományos és módszertani szempontból megalapozza, illetve elősegítse az önkormányzatok stratégiai és operatív szintű településtervezési, döntési és menedzselési képességeinek fejlesztését. Másrészt tudományos támogatást nyújtott a településfejlesztés tervezése és megvalósításának menedzselése terén folyó államtudományi, közszervezési és igazgatásszervezési egyetemi képzéshez mester- és alapszinten, valamint a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a közigazgatási továbbképzések szempontjából egyaránt.

Különös jelentőséget ad a kutatásnak, hogy egy új fejlesztéspolitikai periódus szakmai és tudományos megalapozását segítette elő, hiszen 2021 január 1-i dátummal megkezdődött a jelenlegi fejlesztési időszak, az Európai Unió, hét plusz két évre, vagyis összesen kilenc évre szóló Többéves Pénzügyi Kerete. Az ennek keretében végrehajtásra kerülő fenntartható városfejlesztési stratégiák, településfejlesztési tervek megvalósításának előkészítése és megszervezése a kihívások megválaszolására alkalmas tudást, szakmai kompetenciákat, menedzsment módszereket, eszközöket, és az eszközök  rendeltetésszerű, professzionális használatát lehetővé tevő képességeket igényel. Mindez megköveteli a meglévő eszközöknek és a kínálkozó új technológiáknak a jó önkormányzat rendszerébe illeszkedő, a közjót szolgáló, eredményesség- és hatékonyságnövelő alkalmazását, mégpedig a zöld energetikai átállás és a digitális átállás kontextusában. A három pilléren belül Dr. Bajnai Lászlónak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Infotechnológiai Tanszéke tudományos főmunkatársának, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatójának, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetőjének kutatásai és tanulmányai képviselik a településfejlesztés, a településtervezés és a fenntartható városfejlesztés témakörét.

A fenntartható városfejlesztés a 2021-2027 időszakban az önkormányzatok tevékenységének, illetve a települési szinten történő állami szerepvállalásnak az egyik legfontosabb területe, és egyben az Európai Unió és Magyarország sikeres digitális átállásának és zöld energetikai átállásának egyik kulcsfontosságú akcióterülete. Az említett kutatás Teljesítmény pillére keretében készült „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei” című megalapozó jellegű mű, a Technológia pillér részeként pedig a „A településfejlesztés támogatása a jelen és jövő technológiáival” című, hiánypótló tanulmány, amelyek eredményei beépültek Dr. Bajnai László legújabb, a Scolar Kiadó gondozásában megjelent könyveibe is, a Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata, című kötetbe, valamint a Fejezetek a városfejlesztésből I. átdolgozott, bővített kiadásába.

A kutatási projekt zárórendezvényéről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján olvasható rövid tudósítás a Jó Önkormányzat településfejlesztési dimenziójával kapcsolatban a szerző gondolataiból kiemeli, hogy „a jó önkormányzás fogalmától elválaszthatatlan a jó településfejlesztés”,  „a jó településfejlesztés lényege, hogy megfelel a céljának”, a cél azonban nem lehet akármi, mert a jó településfejlesztés általános céljai kulturális, történelmi és tudományos szempontból meghatározottak, valamint hogy „a tervszerű településfejlesztés nem csak szükséges, hanem lehetséges is”.

Dr. Bajnai László - A Jó Településfejlesztés

Dr. Bajnai László – A Jó Településfejlesztés

(Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/26/onkormanyzatok-a-kivalosag-fele; Szöveg: Fecser Zsuzsanna; Fotó: Szilágyi Dénes)

A megjelent könyvfejezetek a tudományos eredményekre és a bevált gyakorlatokra támaszkodva részletesen, és a nem mérnöki képzettséggel rendelkező olvasók, közigazgatás- és államszervezési, államtudományi szakemberek számára is világosan és érthetően mutatják be, hogyan határozhatóak meg azok a teljesítmények értékelése során számon kérhető célok, amelyeknek a jó településfejlesztésnek meg kell felelnie, és melyek azok a nélkülözhetetlen eszközök, módszerek, kompetenciák, amelyek ezt a digitális átalakulás korszakában is lehetségessé teszik a településfejlesztési tervek, fenntartható városfejlesztési stratégiák és településrendezési tervek készítése és jóváhagyása során, hogy ezáltal megvalósulhasson a tervszerű településfejlesztés, és a 2021-2027 fejlesztési időszak forrásainak a közjót szolgáló, hatékony felhasználása. Dr Bajnai Lászlónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványaiban 2020-ban, illetve 2021-ben megjelent tanulmányai, valamint Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata, és Fejezetek a városfejlesztésből I. (bővített kiadás) című, 2021-ben megjelent újabb kötetei olyan tudást adnak át, amely segítségére lehet mindazoknak, akik önkormányzati vagy állami vezetőként, illetve szakemberként tervszerű településfejlesztéssel szeretnének válaszolni a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható urbanizáció, valamint a sikeres digitális átállás és zöld energetikai átállás kihívásaira.

Mohai V. Lajos